Conversation Between Fen and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ trung tâm kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán diệt quốc vô số, lúc ban đầu vốn chỉ là một tiểu quốc diện tích mấy trăm dặm, đă trở thành siêu cấp đế quốc diện tích vạn dặm, đông tới phía Đông đại thảo nguyên, tây tới Hắc Thủy Hà vô biên, nam tới đại thảo nguyên giữa ḍng đại giang, bắc tới biển rộng vạn ly, lănh thổ quốc gia cực lớn, hùng bá một phương.

    Một mảnh đại địa, từ xưa đến nay, chẳng bao giờ có ai có thể thống nhất hoàn toàn.

    Hôm nay, đă có một đế quốc khổng lồ quật khởi, hùng bá một phương.

    Uy danh của Bàn Cốc Đại Đế truyền khắp mỗi ngơ ngách tại đây, thậm chí tại những địa phương xa xôi.

    Sáu vị niên thiếu của Cốc gi
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1