E Jiao (Donkey Gelatin)
Lu Jiao Jiao (Deer Horn Gelatin)
Bie Jia (Softshell turtle shell)
Gui Ban (Turtle shell)
Chan Su (Toad Poison)

All good stuff!

BTW, Wu Ling Zhi is Flying squirrel...