Yeah, attacking in combos is key. My favorite:

Ko Soto
Ko Uchi
O Uchi
Uchi Mata
Harai Goshi/Tai Otoshi.


I love this combo because until you get to the Harai/tai, you can pretty much...