You guys ever hear about Shi Long Pang?

http://www.shilongpang.com/?page=1

For martial arts comics I enjoy the following. History's Strongest Disciple Kenichi, Tough, Shamo, All the Baki...